На 13.03.2021 проф. Кристина Мишева, одржа онлине предавање на тема: Јавното здравје низ призмата на здравствените политики и здравственото право во време на КОВИД-19, во рамките на првата сесија од 2021 година Challenges to Public policy making in times of Covid-19, организирана од Школата за јавни политики „Мајка Тереза“- ЦРПМ,  Скопје.

- За повеќе на следниот линк >>