Декември 2020, студентите на прв циклус на студии на Универзитетот “Гоце Делчев“ – Штип започнаа со слушање на курсот ЕУ е-здравствено право, ИКТ и Биоетика во рамките на Жан Моне Проектот ЕУ Е- здравствено право и Северна Македонија: Од Тековна практика до Имплементација. Предавачи на курсот, соодветно по области, се членовите на проектниот тим,  гости професори и експерти ( домашни и странски) од областа и ЕУ здравственото право, информациската и комуникациска технологија во медицината и биоетиката. 

December 2020, the students of the first cycle of studies at the University "Goce Delchev" - Stip started listening to the course EU e-health law, ICT and Bioethics within the Jean Monnet Project EU E-health law and Northern Macedonia: From Current practice to Implementation. Lecturers of the course, respectively by areas, are the members of the project team, guest professors and experts (domestic and foreign) in the field and EU e-Health Law, Information and Communication Technology in medicine and Bioethics.