По покана од Центарот за Медицинско право при Карлов Универзитет во Прага, Република Чешка професорките  д-р Кристина Мишева, д-р Марија Амповска и д-р Билјана Тодорова од Правниот факултет- Уинверзитет “ Гоце Делчев“ -Штип остварија истражувачки престој на во периодот од 30 Мај до 4 Јуни 2022 година.

Истражувачкиот тим имаше можност да размени искуства со професори и експерти- адвокати од пракса во областа на медицинското право, водедно да кумулира знаења од библиотечниот фонд на Правниот факултет при Карлов Универзитет.