На 25.06.2021 во простириите на Правниот факултет се реализираше јавна одбрана на дипломската работа под наслов Човековите права во време на пандемија: биоетички и биополитички импликации  од кандидатката Љупка Трајкова.

Љупка Трајкова е дипломиран доктор по медицина со 2 годишно практичко искуство во областа, која истовремено студираше на Правниот факултет на модулот Европско право и меѓународни  односи  и со звање дипломиран политиколог на Правниот факултет -УГД.  Кандидатката  преку филозофско-правна анализа на целата општествена состојба и биоетичките и биополитичките импликации од истата, дава посебен осврт на заштита на здравјето во време на пандемијата предизвикана од SARS-CoV-2 вирусот и предностите и негативните страни од е-здравствените услуги, и влијанието на глабалните здравствени политики на национално ниво.

Со Одлука на Правниот факултет за членови на Комисијата за одбрана се избрани:

Проф. Трајче Стојанов ( професор на Факулетот за образвони науки -при УГД и член на проектниот тим на ЕУЕХЛ), воедно и ментор;

Проф. Страшко Стојановски ( професор на  Правниот факултет) и

Вон.проф. Кристина Мишева ( проф. на  Правниот факултет и академски координатор на ЕУЕХЛ).